Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voorwaarden deelname masterclasses

1. Algemene bepalingen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan de masterclasses, aangeboden door Smart Business Publishers Online BV (nader te noemen: SMART BUSINESS PUBLISHERS). Onder SMART BUSINESS PUBLISHERS valt ook Hét Ondernemersbelang of Business College.

1.2 Onder deelnemer wordt verstaan: de persoon die uit naam van een onderneming is aangemeld voor een masterclass van SMART BUSINESS PUBLISHERS.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘annulering’ verstaan: eenzijdige opzegging van de overeenkomst door hetzij SMART BUSINESS PUBLISHERS, hetzij deelnemer.

1.4 Onder ‘masterclass’ wordt tevens verstaan elke andere door SMART BUSINESS PUBLISHERS georganiseerde en/of uitgevoerde activiteit, in welke vorm dan ook en hoe genaamd ook.

1.5 Onder ‘masterclassgever’ wordt verstaan: het bedrijf dat de inhoud van de masterclass verzorgt. De masterclassgever is een opdrachtgever van SMART BUSINESS PUBLISHERS.

1.6 Indien de deelnemer gebruik pleegt te maken van algemene voorwaarden, dan zullen deze uitsluitend na uitdrukkelijke, schriftelijke, instemming van SMART BUSINESS PUBLISHERS van toepassing zijn.

 1. Deelname masterclasses

2.1 Aanmelden voor een masterclass is alleen mogelijk door het invullen van een aanmeldformulier op www.businesscollege.biz of door aanmelden via een contactpersoon van SMART BUSINESS PUBLISHERS / Hét Ondernemersbelang. De deelnemer krijgt na aanmelding een bevestiging van aanmelding.

2.2 Aanmelding van een masterclass brengt met zich mee dat de deelnemer de aanbieding en de daaruit voortvloeiende (betalings)verplichtingen accepteert en de deelnemer derhalve ook gehouden is deze verplichtingen na te komen.

2.3 Indien door omstandigheden geen bevestiging van aanmelding is verzonden, wordt de factuur beschouwd als bevestiging.

2.4 Bij overinschrijving voor een masterclass worden deelnemers toegelaten op volgorde van inschrijving. Deelnemers voor wie geen plaats is, maar die wel hebben betaald, krijgen de mogelijkheid op een ander moment een masterclass te volgen of hun inschrijving te annuleren.

2.5 Wij behouden ons het recht voor om deelname zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 1. Betaling

3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de deelnemer de door SMART BUSINESS PUBLISHERS verzonden factuur binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen. Bij betaling via www.businesscollege.biz ontvangt de deelnemer een factuur achteraf.

 1. Annulering

4.1 Deelnemers kunnen bij verhindering een plaatsvervanger aanwijzen. Dit dient te worden doorgegeven aan info@businesscollege.biz. Deelnemers hebben tot uiterlijk 72 uur na inschrijving van de masterclass de mogelijkheid tot annuleren. Een annulering dient altijd te worden bevestigd naar info@businesscollege.biz.

4.2 Deelnemers die binnen na 72 uur van inschrijving van de masterclass annuleren en deelnemers die zonder annulering niet bij een masterclass aanwezig zijn, kunnen geen aanspraak maken op enige vorm van restitutie.

 1. Datum, locatie en programma

5.1 SMART BUSINESS PUBLISHERS is gerechtigd de masterclasses te verschuiven naar een latere datum, danwel te annuleren, bijvoorbeeld bij onvoldoende deelname of in geval van overmacht. SMART BUSINESS PUBLISHERS zal de deelnemers hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Mocht dit zich voordoen, dan heeft de deelnemer het recht om zonder kosten te annuleren, mits dit gebeurt binnen 24 uur na in kennis te zijn gesteld.

SMART BUSINESS PUBLISHERS behoudt zich het recht voor om in het masterclassprogramma inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

 1. Aansprakelijkheid

6.1 Diverse masterclassgevers verzorgen de inhoud van de masterclasses van SMART BUSINESS PUBLISHERS. SMART BUSINESS PUBLISHERS kan niet instaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden tijdens de masterclass of, indien van toepassing, in het lesmateriaal. Wij aanvaarden uit dien hoofde geen enkele aansprakelijkheid.

6.2 Deelname aan een masterclass van SMART BUSINESS PUBLISHERS is volledig op eigen risico van de deelnemer. SMART BUSINESS PUBLISHERS aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen van de deelnemer(s), alsmede voor tijdens het programma opgelopen persoonlijk letsel van de deelnemer(s).

6.3 SMART BUSINESS PUBLISHERS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de deelnemer voortvloeit uit handelen naar aanleiding van (de inhoud van) de masterclass.

 1. Auteursrecht

7.1 Het auteursrecht op de verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en lesmateriaal berust op de masterclassgever. Derhalve mogen deze stukken nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de masterclassgever worden gekopieerd, aan derden getoond en/of uitgereikt, of op enige andere wijze gebruikt worden.

 1. Aanvullende bepalingen

8.1 SMART BUSINESS PUBLISHERS mag beeldmateriaal (foto’s en/of filmopnamen), gemaakt tijdens een masterclass, gebruiken voor marketingdoeleinden en publicatie tenzij door de deelnemer vooraf expliciet kenbaar is gemaakt dat dat niet mag. 

8.2 Artikel 8.1 is niet van toepassing voor de Masterclass ‘Bedrijfsovername’. Hier wordt geen publicatie van gemaakt.

Het kenniscentrum voor ondernemend Nederland

Meer informatie

Wij geven masterclasses door heel Nederland

 • Noord Nederland
 • Oost Nederland
 • Zuid Nederland
 • West Nederland
Meer informatie over de cursussen